Home

Music

NALAT

 • Release date: می 2, 2021
 • Label: Baluuci Boy Records
دانلود رایگان - free download

 1. 1

  Nalat (MP3) fa

  Download track Lyrics

  Nalat (MP3) –fa

  چه اتفاقی در حال رخ دادنه
  کجا داری میری
  که خودت رو لعنت میکنی؟
  زمانی که فهمیدی
  همون زمان بیا پیش من

  chors

  لعنت
  لعنت به من
  لعنت به تو
  لعنت به تمام زندگی
  لعنت من چیز خوبی نمیبینم
  دهنم رو میبندم
  راهم رو میرم راهم رو میرم
  راهم راهم راهم رو میرم
  هیچ چیزی نبینم
  دارم میرم دارم میرم دارم دارم دارم میرم

  VERS 1

  من اصلا دوست ندارم ناله کنم
  ولی همین فکر رو نمیتونم تحمل کنم
  من چکار کنم که مرض تو
  کمی کمتر بشه
  من چه کرده ام با تو
  که در گنجایش تو نیست
  تو دوست نداری من و راه من رو دنبال نکن
  من همینم همین آدم
  همین آدم کوچیک همین دراز
  همینی که نداره لند کروز
  همینی که همینجاست همین روز
  هیچ چیزی برای من فرق نمیکنه
  ک... مادر زندگی
  ستاره بیوفته آسمان بیوفته
  من همینجام ولی همین امشب
  از طبقه ای هفتم آسمان بیاد پایین همین امشب
  از این جسم بیزارم
  من هیچ چیز نمیدونم نمیدانم
  یک نادان که راهی نداره
  هیچ چیز نمیبینه ویرانه
  من رو الکی پایین میزنی
  من خودم پایینی پایینم
  ناشنوا هستی ناشنوا هستم
  نابینا هستی نابینا هستم
  بدون هیچ سودی با این آدم ها هستم

  chors

  لعنت
  لعنت به من
  لعنت به تو
  لعنت به تمام زندگی
  لعنت من چیز خوبی نمیبینم
  دهنم رو میبندم
  راهم رو میرم راهم رو میرم
  راهم راهم راهم رو میرم
  هیچ چیزی نبینم
  دارم میرم دارم میرم دارم دارم دارم میرم

  VERS 2

  هیچ چیز نمیتونه جلوی من رو بگیره نه
  ظلم و ستم و مرض تو نه
  شیر و ببر و کفتار نه
  آتش و تفنگ و مرگ نه
  این زندگی چیز بدی هست
  به من نشون بده چیز خوبه
  فریب میدن من رو پشت سر هم
  این ها فکر من رو کشتن کشتن
  مسخره میکنند بزار بکنند
  بیشتر انجام بده تو بیشتر انجام بده
  من رو میبینی برقص برقص
  من دشمن تو هستم آتش بگیر
  دشمن فکرام آره
  دشمن بزرگترین ها آره
  دشمن شیوه ای زندگی (فرهنگ) آره
  دشمن زندان
  لعنت به من که خودم نمیدونم
  و در این چیز من کوچک ام
  من خودم رو دفن میکنم
  از حرف و آواز
  از تمام دارایی ام
  از کلمات جمله ها
  دارم میرم گم میشم گم میشم
  توی دلم فریاد فریاد
  هرشب سرم داغ داغ
  خطا کردم دفعه های زیاد زیاد
  ولی بیشتر کردن اونا اونا
  من کی هستم تو کی هستی اون کی هست
  من همونم که نمیترسه از زندان و در بند کشیده شدن
  از حرف زور
  از هر مدل قبر
  میبری ببر
  میگی بگو
  میکشی بکش
  بنده ای زندگی هستین
  فرزند پول هستین
  یک سر توخالی هستین
  یکی می یاد و یکی میره
  امثال تو کم نمیشن
  انقدر میدونم دیگه هیچ چیزی حال من را خوب نمیکنه
  انجام دادن انجام ندادن
  رفتن آمدن خوردن نخوردن
  تفکر و یا زندگی ابدی
  من این زندگی رو دوست ندارم
  سیرم از همه کس
  سیرم از فکر کردن
  سیرم از نفس
  سیرم از رفتن
  سیرم از نرسیدن
  سیرم سر و تهش
  در کل تمام

  chors

  لعنت
  لعنت به من
  لعنت به تو
  لعنت به تمام زندگی
  لعنت من چیز خوبی نمیبینم
  دهنم رو میبندم
  راهم رو میرم راهم رو میرم
  راهم راهم راهم رو میرم
  هیچ چیزی نبینم
  دارم میرم دارم میرم دارم دارم دارم میرم

  OUTRO

  آره دارم میرم
  مقصد چیه
  من کجا دارم میرم
  تو همین شلوغی ها من گم میشم

  ولی امید هست تا زندگی هست
  تا من هستم تا تو هستی
  به زندگی اجازه نده خودت بلند شو

  فکر
  مقصد
  اراده
  تلاش

 

خرید 

تومان